Artikel 13 Aansprakelijkheid.
Iedere deelnemer aan de VriendenLoterij speelt zonder extra kosten voor hem automatisch mee in het toegevoegd spel van pochette bandit manchot de VriendenLoterij, te weten de Bingo.Tot de prijzen kunnen ook uitnodigingen behoren voor het bijwonen van een opname van een televisieprogramma.De afdracht van de VriendenLoterij komt geheel ten goede aan doeleinden van algemeen belang, gelegen op een van de na te noemen terreinen: de cultuur, het maatschappelijk welzijn, de volksgezondheid, de sport en de lichamelijke vorming, de humanitaire hulpverlening en het natuurbehoud.Alle deelnemers die niet bij een televisieprogramma zijn uitgenodigd, kunnen in de gelegenheid worden gesteld op een nader door de directie van de VriendenLoterij.V.En de BankGiro Loterij.V.Indien twee opeenvolgende trekkingen om welke reden dan ook geen inleg van de door de deelnemer opgegeven bankrekening kan worden afgeschreven of de afschrijving door de deelnemer twee keer is teruggeboekt, kan de VriendenLoterij.V.Artikel 7 Winnende lotnummers en bingogetallen.Vermeld onder welk lotnummer de deelnemer meespeelt.Gemachtigd heeft de daartoe benodigde inleggelden van zijn bankrekeningnummer af te schrijven.Gespaarde VriendenPunten vervallen met ingang van elk nieuw kalenderjaar.
Is niet aansprakelijk voor schade voor deelnemers veroorzaakt door het niet handelen in overeenstemming met dit reglement.
De deelnemer zal van de beëindiging schriftelijk (per normale post dan wel per elektronisch bericht) op de hoogte worden gebracht via de bij de VriendenLoterij.V.
Bij het heractiveren van het lotnummer, worden de eerder in datzelfde kalenderjaar opgebouwde VriendenPunten weer actief.
Zowel de deelnemer als de VriendenLoterij.V.
Een adreswijziging en/of wijziging van het mobiele telefoonnummer ontvangen life of lotto winners philippines door de VriendenLoterij.V.
Per trekking mag een deelnemer met maximaal 3 gratis loten aan de trekking deelnemen.
Ook kan de directie van de VriendenLoterij.V.In geval bestaande deelnemers die zich conform dit artikel hebben aangemeld meer loten hebben aangevraagd, zal de overeenkomstige inleg op basis van artikel.1 automatisch van het opgegeven bankrekeningnummer worden afgeschreven.Is gerechtigd om naast de grond zoals vastgelegd onder artikel 6 lid 8 de deelname geheel of gedeeltelijk eenzijdig te beëindigen in elk van de volgende gevallen: a) kennelijke wilsonbekwaamheid aan de zijde van een deelnemer waardoor de betreffende deelnemer er niet in slaagt zijn.Kent aan elke deelnemer een 10-cijferig lotnummer toe.Artikel 10 Bericht aan deelnemers, uitkering prijzen.Kan betaling via internet bankieren accepteren.Te bepalen wijze dezelfde prijzen te winnen als die in een televisieprogramma worden gewonnen.
Hetgeen in het vorige lid is aangegeven, is gezien artikel 1 lid 6 eveneens van toepassing indien dit verzoek wordt ontvangen door de Nationale Postcode Loterij.V.
Daarnaast kan de VriendenLoterij.V.