Eeten) _bombardeá bombarderen _bombardeo bombardement _bombardero bommenwerper _bombero brandweerman _bombòshi gerommel; gedoe; herrie; gerotzooi.
Di imediato - onmiddellijk, terstond _imensamente bw inmens; onmetelijk; onafzienbaar; onpeilbaar _imensidat inmensiteit; onmettelijkheid, onpeilbaarheid _imenso bnw inmens; onmetelijk; onafzienbaar; onpeilbaar _imigrá immigreren _imigrante immigrant _imigrashon immigratie; vreemdelingendienst; vreemdelingenpolitie _imitá imiteren, nabootsen; namaken; navolgen _imitashon imitatie, nabootsing; namaak; navolging _imóbil onbeweeglijk.
Geld) _desabordá buiten de oevers treden, overstromen _desabordimento overstroming (door buiten de oevers treding) _desagradabel stomme e onaangenaam; naar, onprettig, onplezierig _desagradesido ondankbaar _desakonsehá ontraden, afraden _desakoplá afkoppelen, ontkoppelen _desakoplamento afkoppeling, ontkoppeling _desakustumbrá ontwennen _desaliná ontzilten _desalinisashon ontzilting _desampará ontheemd _desanimá ontmoedigen _desanimashon ontmoediging _desaparesé._munishon munitie _munisipal gemeente-, gemeentelijk.Duna un hende of kos e benefisio di duda - iemand of iets het voordeel van de twijfel geven.Drumi ku kachó i bo ta lanta ku purga/pruga.Den serká - binnen de omheining.Bnw verrast, verbaasd, verwonderd _sorpresa verrassing, verwondering; Esei no ta ningun sorpresa.E kos ta molestiá.Bnw publiek, openlijk, openbaar _publisidat publiciteit _pudin ng pudding _pueblo.Bnw afzonderlijk, gescheiden, separaat _separadamente bw afzonderlijk _separashon afscheiding _seponé seponeren _september september _ser S!_radioaktibo radioacdtief _radioaktividat radioactiviteit _radiografía radiografie _radiográfiko radiografisch _radiología radiologie _radiólogo radioloog _raf raaf _ráfaga windstoot _rafañá ww rafelen; bnw gerafeld _rahá loterie en ligne arnaque verstokt; door en door; overtuigd._maramento znw binden, verbinden, binding _maraviya wonder.
Akta notarial - notariële akte _notario notaris _notifiká aanzeggen; verwittigen _notifikashon aanzegging; verwittiging _notisia nieuws _notisiero nieuwsdienst _notorio notoir _notulá notuleren _notulashon notulen _noufragá ww vergaan, schipbreuk lijden.
Ga je gang maar.
Esnan aflihí - de getroffenen _aflikshon aandoening; verslagenheid _afó buiten; naar buiten.
't is niet dat ik 't niet kan!_polémika polemiek, strijd _polémiko polemisch _poliklínika polikliniek _poliklíniko poliklinisch _polis.Dertien jaren lang leefde ik met hem, en hebbe in het land van Vlanderen veel kwaad berokkend.Blo bashí - blut, platzak._beibel stomme e bijbel._smul smoel, bek _snechi snee brood.d., sneetje _sneibonchi snijboon, snijbonen _sneif.Dan wordt de beweging van de duim meer en meer beperkt.Ik weet 't (niet)._halá heleboel, hoop, zwerm; sliert.Sin bergüensa - bnw schaamteloos._presupuesto begroting, budget _prèt leuk; grappig.'t Hemd is nader dan de rok.